VOORAFBETALINGEN


 

Het stelsel van de voorafbetalingen is verschillend naargelang de aard van de belastingplichtige. We onderscheiden de natuurlijke personen, de zelfstandigen en de vennootschappen.

Dit hoofdstuk gaat over de voorafbetalingen die recht geven op een bonificatie (natuurlijke personen).

Als u voorafbetalingen doet kunt u een bonificatie (= een korting op uw belasting) krijgen. Deze bonificatie kan worden verleend aan alle natuurlijke personen die, na aftrek van de voorheffingen en andere verrekenbare uitgaven, nog belasting op hun inkomsten verschuldigd zijn.

In elk geval is het heel belangrijk dat u de voorafbetalingen tijdig en op de juiste manier doet.

 

Wat is een bonificatie ?

Een bonificatie is een belastingvermindering. Als u genoeg voorafbetalingen doet, krijgt u een korting op uw te betalen belasting.

Om recht te hebben op de bonificatie moet u als voorafbetaling het bedrag van  uw uiteindelijk verschuldigde belasting (of een deel ervan) vooraf betaald hebben. Voor de berekening van de bonificatie worden uw stortingen voor maximum 106% van uw uiteindelijk verschuldigde belasting in rekening genomen. Die 106% wordt berekend op uw globale belasting min de bedrijfsvoorheffing  en de andere verrekenbare bestanddelen (bijvoorbeeld belastingkredieten, roerende voorheffing, forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, …). U mag dus ook meer of minder dan die 106% storten, maar u kan nooit een bonificatie krijgen voor het gedeelte boven die 106%.

Opgelet!

Voor inkomsten als zelfstandige of als bedrijfsleider heeft u geen recht op een bonificatie. U kunt zelfs een belastingvermeerdering krijgen als u niet genoeg vooraf betaald heeft.

Als u dus inkomsten van beide types heeft (als u bijvoorbeeld een deel van het jaar als werknemer en een deel als zelfstandige gewerkt heeft) worden uw voorafbetalingen (te beginnen met de oudste) eerst gebruikt om de vermeerdering te vermijden. Alleen de daarna nog overblijvende voorafbetalingen komen in aanmerking voor het verlenen van een eventuele bonificatie.

 

Kan ik een bonificatie krijgen?

De bonificatie wordt toegekend aan elke natuurlijke persoon (werknemer en gepensioneerde) die nog effectief belasting moet betalen op zijn inkomsten ondanks de aftrek van bedrijfsvoorheffing en andere verrekenbare bestanddelen (forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, belastingkredieten, roerende voorheffing…).

Hoe wordt de bonificatie berekend?

Voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) is het bedrag van de bonificatie gelijk aan de som van de volgende producten:

 • Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 1,50 %

 • Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 1,25 %

 • Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 1,00 %

 • Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 0,75 %

 

Welk bedrag moet ik storten?

U kunt zelf bepalen welke bedragen u wilt vooraf betalen. U maakt best een schatting van de belasting die u zult moeten bijbetalen en bepaalt zo het bedrag van de voorafbetalingen.
Het is aan te raden elk kwartaal 25% van het geschatte belastingsupplement te storten.

 

Hoe doe ik mijn voorafbetalingen?

Als u voor de eerste keer een voorafbetaling wil doen, heeft u nog geen voorgedrukte overschrijvingsformulieren en dus nog geen gestructureerde mededeling. Daarom moet u de volgende richtlijnen volgen:

 • Betaal bij voorkeur via een bankrekening die op uw naam staat

 • Betaal op rekening: BE07 6792 0023 4066 (BIC: PCHQ BEBB)

 • Vermeld in de zone Naam en adres van de begunstigde: “Dienst Voorafbetalingen - Natuurlijke personen"

 • Vermeld in de zone "vrije mededeling" NIEUW gevolgd door uw rijksregisternummer. U vindt dit nummer op de achterkant van uw (elektronische) identiteitskaart.

  Heeft u geen rijksregisternummer, vermeld dan NIEUW gevolgd door uw geboortedatum onder de volgende vorm: JJJJ.MM.DD. Bijvoorbeeld NIEUW 1954.10.25.

 • U kunt slechts één rijksregisternummer vermelden. Het is dus niet mogelijk om voor partners (gehuwden of wettelijk samenwonenden) één enkele betaling te verrichten. In dergelijk geval moet per partner een afzonderlijke betaling gebeuren.

Na deze eerste betaling zult u voor de volgende vervaldagen van de Dienst Voorafbetalingen een uitnodiging met aangehecht betalingsformulier ontvangen. Hierop zal het u toegekend refertenummer voorafbetalingen worden meegedeeld. Het betalingsformulier vermeldt de bij betaling te gebruiken gestructureerde mededeling waarmee die automatisch en zonder vertraging aan uw dossier kan worden gekoppeld. Als u via elektronische weg betaalt, neem dan nauwkeurig deze gestructureerde mededeling over.

U kunt die trouwens gebruiken voor iedere voorafbetaling die u nadien nog wenst uit te voeren.

Als u gedurende een jaar geen voorafbetalingen doet, zal de spontane toezending van betalingsformulieren wegvallen. U kunt steeds de voorafbetaling hervatten en daarbij gebruik maken van dezelfde gestructureerde mededeling.

Als u de betaling door een derde (bv. door een bank in het kader van een financieringscontract) laat uitvoeren, zorg er dan voor dat die derde eveneens de gestructureerde mededeling gebruikt.

Als u voor een volgende vervaldag toch géén betalingsformulier heeft ontvangen, dan belet niets dat u de betaling uitvoert zoals hiervoor werd aangegeven (met de gekende en unieke gestructureerde mededeling of met vermelding van uw rijksregisternummer).

 

 

BRON : FOD Financiën